Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk
oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Usuwanie azbestu

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie programem usuwania azbestuprzedłużamy nabór wniosków na demontaż, odbiór i unieszkodliwienie azbestu do 30 września 2016 r. Prace wykonywane będą do końca 2016 roku.

Dokumenty, które należy złożyć, aby wziąć udział w projekcie usuwania azbestu :
* Wniosek o sfinansowanie osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (Załącznik Nr 1)
* Informacja o wyrobach zawierających azbest (załącznik Nr 6)
* Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Załącznik Nr 10)

Do wniosku o utylizację azbestu należy dołączyć:

W przypadku demontażu i odbioru azbestu:
* dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku współwłaścicieli- zgoda wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania)
* zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Lubartowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

W przypadku odbioru azbestu:
* dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku współwłaścicieli- zgoda wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania)

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin udziału w programie
 2. Wniosek – dla mieszkańca (załącznik nr 1)
 3. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania (załącznik nr 6)
 4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 10)
 5. Oświadczenie o współwłasności

b1_bez_daty

Szanowni Państwo informujemy iż nabór wniosków na dofinansowanie zakupu pokrycia dachowego zakończyło się w dniu 20 listopada 2015 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin dofinansowania pokryć dachowych
 2. Wniosek dla Jednostki Samorządu Terytorialnego
 3. Wniosek dla osób fizycznych
 4. Oświadczenie
 5. Oświadczenie o współwłasności
 6. Umowa
 7. Informacja o wyrobach zawierających azbest
 8. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 9. Kryteria i punktacja przyznawania pomocy rzeczowej
 10. Protokół odbioru robót

b2

W 2010 r. przeprowadzone zostało szacowanie ilości azbestu znajdującego się na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Według „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” na terenie ZKGZL było łącznie około 17600 ton tego minerału w postaci różnych produktów.

Znaczna część azbestu została zdjęta z dachów domów i budynków gospodarczych. Niestety często jego los pozostaje nieznany. Stosy eternitowych płyt pozostawione w lasach, czy wyrobiskach po kopalniach piachu to nadal popularny widok. Sytuacja poprawia się dzięki wsparciu Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Ile udało się zutylizować azbestu?

Nabór wniosków na bezpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenach gmin należących do ZKGZL trwa od początku 2013 roku. Akcja utylizacji azbestu w ramach Projektu Szwajcarskiego  będzie prowadzona do końca 2016 r.

Od początku projektu złożono 775 wniosków o utylizację azbestu. Do końca sierpnia 2014 r. zrealizowano 681 wniosków. W tym czasie zutylizowało łącznie 1646,966 ton azbestu, w tym odebrano i zutylizowano 1033,826 ton gruzu azbestowego, zdemontowano i zutylizowano 613,14 ton azbestu (zdemontowano pokrycia dachowe z 260 budynków).

Jak bezpiecznie pozbyć się azbestu?

Sposób na azbest jest prosty. Wystarczy zgłosić się do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i wypełnić wniosek wraz z załącznikami. Warto skorzystać z tej możliwości, bo dofinansowanie obejmuje nie tylko odbiór azbestu zalegającego na posesjach, ale również demontaż dachów pokrytych eternitem.

Jakie formalności należy spełnić?

Wniosek o utylizację azbestu dostępny jest na stronie Związku www.zwiazekgmin.lubartow.pl,  w siedzibie Związku oraz w Urzędach Gmin. Do wniosku należy dołączyć kopię aktu notarialnego zaświadczającego o prawie własności działki oraz, w przypadku demontażu, zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Lubartowie, do Wydziału architektury i budownictwa robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Po skompletowaniu dokumentów, wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Za demontaż, wywóz i utylizację azbestu odpowiedzialna jest specjalistyczna firma wyłoniona w drodze przetargu.

Projekt usuwania azbestu skierowany jest do osób fizycznych, nie dotyczy lokalizacji, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Program obejmuje: Miasto Lubartów, Gminę Lubartów, Miasto i Gminę Ostrów Lubelski, Gminę Serniki, Gminę Niedźwiada, Gminę Ostrówek.

 

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów (Budynek Gimnazjum nr 2 w Lubartowie)

Tel. fax. 81 854 36 15, tel. kom. 508 561 738

www.zwiazekgmin.lubartow.pl (stronie dostępne są formularze do pobrania)

e mail- zwią zek.zzo@gmail.com

Przypomnijmy, że użytkowanie wyrobów zawierających azbest dopuszczone jest

w Polsce jedynie do końca 2032 roku.

Projekt usuwania azbestu współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej znajduje się około
17 600 ton azbestu, zarówno w formie pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych jak również jako odpad zalegający na posesjach czy  nielegalnych składowiskach . Należy pamiętać, że azbest jest wyrobem niebezpiecznym.  Jeśli jest w dobrym stanie technicznym i nie jest poddawany działaniom mechanicznym nie stanowi  zagrożenia dla zdrowia. Jednakże wszelkie uszkodzenia azbestu i próby jego samodzielnego demontażu stwarzają poważne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W ramach projektu realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,  azbest z pokryć dachowych będzie:
1. Demontowany bądź odbierany przez specjalistyczne firmy,
2.  Transportowany
3.  Utylizowany na terenie specjalistycznych składowisk.
Osoby zainteresowane pozbyciem się azbestu z pokryć dachowych bądź opadów azbestowych zalegających na posesji powinny zgłosić się do urzędu gminy, do wydziału ochrony środowiska, gdzie dostępne są wnioski oraz udzielane  niezbędne informacje dotyczące usuwania azbestu.

Uwaga!
Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu są bezpłatne!

Poniżej prezentujmy regulamin udziału w programie przeznaczony dla osób które chcą wziąć udział w programie.

Działanie gwarantuje 100% pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych.

Regulamin udziału w programie

Załącznik nr 1 wniosek – dla mieszkańca

informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

oświadczenie o współwłasności